velikost textu: A A A

Návrh Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2019 - 23

Vážení přátelé,

společnost KORID LK, spol. s r.o. (koordinátor veřejné dopravy) pověřená Libereckým krajem (sml. OLP/4693/2018) zpracovala návrh koncepčního materiálu „Plán dopravní obslužnosti území pro období 2019-2023“.

Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území (dále jen „PDOÚ“). Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. PDOÚ se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:

  1. popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících;
  2. předpokládaný rozsah poskytované kompenzace;
  3. časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv;
  4. harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Navrhovaný dopravní plán Libereckého kraje je  (stejně jako ten minulý) však podrobnější. Rada kraje pověřila koordinátora veřejné dopravy, společnost KORID LK, aby revidoval stávající systém dopravní obslužnosti a její organizace i z hlediska provázanosti dopravní koncepce s potřebným množstvím finančních prostředků.

Struktura a cíle PDOÚ

Kapitola

Cíle kapitoly

1 Analýza oblastí Libereckého kraje

Analýza Libereckého kraje z pohledu demografie, rozložení škol, úřadů, trhu práce, turistiky atp.

2 Analýza veřejné dopravy v LK

Analýza současného stavu vedení linek a tarifu IDOL včetně SWOT analýz

3 Analýza přepravních potřeb

Analýza apriorní a aposteriorní poptávky

4 Infrastruktura v LK

Analýza současného stavu infrastruktury vč. plánů na její rozvoj ve vztahu k dopadu na veřejnou dopravu

5 Smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem, dopravci a dalšími subjekty

Současný stav smluvních ujednání a předpokládaný harmonogram uzavírání smluv v období 2019-23

6 Standardy dopravní obslužnosti

Návrh standardů dopravní obslužnosti zaměřených na oblasti dostupnosti veřejné dopravy (docházková vzdálenost, rozsah dopravy) a její kvality

7 Popis zajišťovaných veřejných služeb a koncepce dopravy v LK

Návrh koncepce dopravní obslužnosti (linkové vedení, garantovaná spojení, koncepce turistické dopravy)

8 Informace a systémy veřejné dopravy

Možnosti rozvoje veřejné dopravy (včetně technologického) a její propagace

9 Ekonomické zajištění veřejných služeb

Finanční náročnost zajištění dopravní obslužnosti a identifikace zdrojů k jejímu pokrytí

10 Revize cílů PDOÚ

Revize cílů a zásobník rozvojových projektů dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

 

Dopravní plán tedy kromě zákonem vyžadovaných kapitol obsahuje důkladnou analýzu stavu dopravní obslužnosti v kraji a právě koncepci dopravní obslužnosti. Ta je navíc odvozena od standardů dopravní obslužnosti. Z hlediska dopravní dostupnosti pak bude kraj garantovat minimální rozsah spojení všem obcím a udržitelný rozvoj dopravní obslužnosti tam, kde cestující veřejnou dopravu využívají.

 

NÁVRH Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje ke stažení zde.

Všechny přílohy naleznete na tomto odkazu.

 

Společnost KORID LK uvítá k tomuto koncepčnímu materiálu náměty a připomínky, které pomohou k jeho zkvalitnění.

Připomínky je možné zasílat prostřednictvím tohoto formuláře* v termínu do 31. července 2019:

  • mailem na adresu pdou@korid.cz;
  • písemně: KORID LK, U Jezu 642/2a, Liberec, 461 80.

* Z důvodu efektivního vypořádání žádáme, aby z připomínky bylo patrné, k jaké kapitole se vztahuje (vč. konkrétního uvedení č. strany, č. tabulky či upřesnění odstavce), co je obsahem připomínky a z jakého důvodu.

 

 

vytisknout

 zpět