velikost textu: A A A

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název organizace

 • KORID LK, spol. s r.o.

2. Důvod a způsob založení

 • Společnost Korid LK byla založena Libereckým krajem v březnu 2005 jako nezisková společnost s ručením omezeným a je zaměřena na Koordinaci veřejné dopravy na území Libereckého kraje. Jediným vlastníkem společnosti je Liberecký kraj.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1.    Telefon: +420 488 588 788
 • 4.2.    E-mail: info@korid.cz
 • 4.3.    ID datové schránky: 3gpgib2
 • 4.4.    Adresa internetové stránky: htttp://www.korid.cz
 • 4.5.    Kontaktní poštovní spojení: U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ 461 80
 • 4.6.    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: U Jezu 525/4,461 80, Liberec 2 (Evropský dům – přízemí)
 • 4.7.    Zákaznické centrum OPUSCARD: provozní doba Po, St 8:00 – 18:00; Út, čt, Pá 8:00 – 16:00
 • 4.8.    Adresa internetové stránky ZC OPUSCARD: www.iidol.cz, www.korid.cz
 • 4.9.    Kontakty důležitých osob: viz http://www.korid.cz/stranky/4:kontakty.html

5. Transparentní účet: zde

6. Identifikační číslo (IČ): 27267351

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ27267351

8. Dokumenty:

9. Žádosti o informace - obecné informace a vzor žádosti/odvolání

 • 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace u společnosti KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „organizace“) a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Ústní (telefonickou) informaci žadateli podají zaměstnanci sekretariátu organizace, případně ji zprostředkují. Informaci požadovanou telefonicky poskytne zákaznické centrum OPUSCARD neodkladně, pokud ji má k dispozici, na telefonním čísle +420 488 588 788. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby svoji žádost podal písemně.
 • 3. Písemnou žádost lze podat prostřednictvím pošty, datové schránky, osobně v sídle organizace ve dnech po – čt v čase 8:00 – 12:00 hodin, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@korid.cz. Odpověď se žadateli poskytne ve lhůtě stanovené zákonem. Ani v jednom případě písemné žádosti není nutné použití zaručeného elektronického podpisu.
 • 4. Z žádosti podané písemně musí být zřejmé, že je určena organizaci, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • 5. Pokud žádost neobsahuje výše uvedené údaje, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována, je formulována příliš obecně, či není podána předepsaným způsobem, vyzve organizace žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby ji doplnil či upřesnil. Pokud ten tak do třiceti dnů neučiní, organizace jeho žádost bez dalšího odloží.
 • 6. Proti rozhodnutí organizace o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se lze odvolat k statutárnímu zástupci na výše uvedené adrese, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.
 • 7. Informace poskytnuté organizací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou zveřejňovány na základě § 5 odst. 3 citovaného zákona.
 • 8. Organizace za poskytnutí informací obecně nevyžaduje finanční úhradu. V odůvodněných případech se úhrada řídí vlastním sazebníkem úhrad za poskytování informací.

10. Příjem žádostí a dalších podání  

Způsob a místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob::

 • a) Ústně: ústně lze žádat o poskytnutí informace na sekretariátu organizace od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 12:00 hodin.
  Ústně lze žádat o poskytnutí informace i telefonicky na telefonním čísle: +420 488 588 788.

 • b) Písemně
  Žádost je možno podat:

 • poštou: Krajský úřad Libereckého kraje
               U Jezu 642/2a
               461 80  Liberec 2
   
 • předáním písemné žádosti přímo na podatelně v 1. patře Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 1
  návštěvní hodiny:
  Po 07:00 - 17:00
  Út 07:00 - 16:00
  St 07:00 - 17:00
  Čt 07:00 - 16:00
  Pá 07:00 - 15:00

 11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí organizace jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace jsou upraveny v ust. § 16 a 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. K tomuto účelu má organizace k dispozici příslušné vzory formulářů.

 12. Formuláře používané společností
       Seznam vzorů:

13. Přehled předpisů na jejich základě společnost Korid LK postupuje

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • Nařízení 2016/649 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR),
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

14. Úhrady za poskytování informací  

 • Organizace je jako povinný subjekt oprávněna v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Organizace jako povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

      Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona:

      14.1. Kopírování na kopírovacích strojích a tisk na počítačových tiskárnách

 • A4 jednostranná černobílá...............................................................................2,00 Kč
 • A4 jednostranná barevná ................................................................................4,50 Kč
 • A4 oboustranná černobílá ...............................................................................3,00 Kč
 • A4 oboustranná barevná .................................................................................7,50 Kč
 • V případě formátu A3 se výše uvedené ceny násobí dvěma a v případě většího formátu dále stejným způsobem odpovídajícím plošnému zvětšení formátu.

       14.2. Cena za nosiče dat

 • Cena za nosiče dat bude žadateli účtována podle pořizovacích nákladů daného nosiče.

      14.3. Za odeslání informace

 • Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.

      14.4. Další věcné náklady

 • Dle formy poskytované informace ve výši skutečných pořizovacích nákladů.

      14.5. Osobní náklady

 • Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (více než 5 hodin) za započatou hodinu práce zaměstnance organizace, který se na vyhledávání informací podílel ...........160,00 Kč
 • V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných organizací, jako povinným subjektem, se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

      Platba se může uskutečnit následujícími způsoby:

 • v hotovosti na sekretariátu organizace,
 • poštovní poukázkou na bankovní účet organizace (číslo účtu 35-5526710237/0100 KB),
 • převodem na bankovní účet organizace (číslo účtu 35-5526710237/0100 KB).

Při písemném podání žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení. Vyúčtování nákladů, skutečně vynaložených na zpracování požadované informace, bude zpracováno podle sazebníku a případný doplatek musí žadatel uhradit před podáním informace. Zpracovaná informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných informací.

      Sazebník nabývá účinnosti od 1.12.2018

15. Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb.

16. Databáze poskytnutých informaci dle zákona 106/1999 Sb.

 

vytisknout

 zpět