velikost textu: A A A

SPOLEČNĚ PRO ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ

          


Shrnutí projektu k hodnocení vhodnosti projektu z hlediska požadavků Cíle 3

Zdůvodnění a stručný popis projektu (výchozí situace, obsah projektu, cíle a cílové skupiny).

V roce 2010 byl opraven úsek železniční trati Harrachov žst. – státní hranice CZ/P - Szklarska Poreba Górna (OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa), po té byl zahájen provoz železničních vozidel, pro osobní dopravu, na úseku Kořenov – Harrachov – Jakuszyce - Szklarska Poreba Górna. Celý úsek je dlouhý 21 km a pro Liberecký kraj a Dolnoslezské vojvodství provozuje dopravu celoročně společnost GW Train Regio a.s.. Smlouva se společností GW Train Regio a.s. je uzavřena do prosince 2015.

Partneři projektu Liberecký kraj a Dolnoslezké vojvodství jsou koordinátory veřejné dopravy a připravují smlouvu o spolupráci pro společný provoz na této trati a jak ukazuje současný provoz, je nezbytné řešit některé oblasti tak, aby společný provoz byl konzistentní. Jedná se především o následující oblasti: oblast tarifní, oblast smluvní, oblast provozní, oblast marketingu a vzájemného setkávání, oblast vzájemné spolupráce, oblast napojení na další trasy do vnitrozemí.

Polský partner Dolnoslezké vojvodství též podává žádost o podporu do Fondu malých projektů ERN (český partner je KORID LK spol. s r.o.). Aktivity obou těchto projektu se doplňují a náklady se v žádné položce nepřekrývají. Polský projekt nese název: „Wspólnie dla pogranicza polsko-czeskiego” doba trvání jeho realizace je listopoad 2013 až říjen 2014.

Hlavním obsahem tohoto projektu Společně pro česko-polské příhraničí bude zpracování dokumentu - společná analýza stávajícího provozu zaměřená zejména na problematické oblasti, na základě které bude vytvořen návrh provozu osobní železniční dopravy ve výše uvedeném úseku od roku 2015. Jedná se především o následující obasti a těžiště:
• Rozdílnost legislativního a právního rámce mezi Polskem a ČR;
• Počet cestujících v jednotlivých vlacích;
• Správnost jízdního řádu;
• Volba vybraných vozidel do provozu v souvislosti s mezinárodním aspektem;
• Tarifní problematika;
• Legislativní překážky na obou stranách;
• Využítí mimořádných vlaků;
• Pravidelnost, ktrá je závislá na povětrnostních podmínkách;
• Technické parametry tratě.
Jedním z faktorů je bezpřestupové vlakové spojení Liberec - Szklarska Poreba Górna, případně návaznosti na spojení Liberec – Jelení Hora.

Bezsporstřední cílovou skupinou tohoto projektu jsou objednatelé a koordinátoři veřejné dopravy Liberecký kraj a Dolnoslezské vojvodství, neboť projekt bude řešit nastavení společných přeshraničních postupů společné objednávky veřejné dopravy.
Sekundární cílovou skupinou je i široká veřejnost a turisté využívající služeb českých a polských turistických středisek na území Krkonoš a Jizerských hor, jež bude po naplnění a realizaci výstupů tohoto projektu jeho výsledky využívat.
Dojde tak ke zlepšení dostupností území a bude posílena veřejná doprava, coby nástroj veřejné služby, v přeshraničním kontextu v rámci Euroregionu Nisa.

Budoucí realizace výstupů tohoto projektu ovlivní nárůst turistické atraktivity Krkonoš a Jizerských hor díky provozování železniční turistické dopravy mezi městy Szklarska Poręba a Harrachov, která zároveň umožní lepší dostupnost střediska běžeckého lyžování na Polaně Jakuszycké. V současnosti je odhadována výše počtu turistů cestujících z okolí města Szklarska Poręba ve směru na Prahu na 15 tisíc měsíčně. Největší počet turistů ovšem zůstává v území ERN.

Na výstupech projektu bude participovat i německá strana ERN a to jak ze zpracování rámcových a legislativních podmínek veřejné dopravy v české časti ERN a tak i větším využitím Euroregionálního tarifu LIBNET/EURONISA/EURONYSA.


V jaké míře je projekt inovativní a má jasnou přidanou hodnotu.
Projekt řeší zlepšení přeshraničního osobního železničního spojení mezi ČR a Polskem, odstranění problematických vazeb (např. dvojí odbavování cestujících, návaznosti na dopravu do vnitrozemí, zimní údržbu, mimořádná dopravní spojení). Významně podporuje rozvoj cestovního ruchu v Krkonoších a Jizerských horách, preferuje rozvoj veřejné dopravy na úkor individuální.
V současnosti jsou výše uvedené aktivity již určitým způsobem realizovány, avšak vykazují vady, projekt se bude zabývat prvně jejich definováním a druhak návrhy na jejich odstranění
V současné době je vyřešena infrastruktura, ovšem je nezbytné zlepšit provozní podmínky, které nebyly řešeny v projektu revitalizace železniční tratě a obě strany to vidí jako významnou překážku. V současnosti není jasné, zda se jedná o legislativní podmínky či pouze neznalost odpovědných pracovníků na obou stranách, projekt bude hledat optimální provozní model všech oblastí.

 

V jaké míře jsou aktivity projektu oprávněné a nevyhnutelné pro dosažení cílů projektu a jak přehledně a srozumitelně jsou v žádosti popsány.
Cílem projektu je vedle setkávání odpovědných pracovníků, odborníků a specialistů hlavně písemný dokument, který vznikne na základě společných konzultací, společných workshopů české a polské strany. Výstupy dokumentu budou využity pro realizaci společné objednávky osobní železniční dopravy mezi ČR a Polskem. Jedná se o první a dosud jediné spojení na území ERN. V současnosti probíhá v Polsku rekonstrukce železniční trati ze stanice Szklarska Poreba Górna do Jelení Hory. Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2013. Tímto krokem vznikne železniční propojení z Varnsdorfu – Žitavy – Hrádku nad Nisou – Liberce – Jablonce nad Nisou – Tanvaldu – Harrachova – Szklarské poreby – Jelení Hory.

Projekt bude obsahovat především o následující aktivity:
• Stanovení expertní skupiny polsko české;
• Definice harmonogramu všech prováděných aktivit;
• Zpracování společného česko-polského Dokumentu.

Součástí společné tvorby dokumentu pak bude:
• Vymezení problémových oblastí – analýza;
• Návrh opatření, která povedou k odstranění prolémů provozu, legislativy, tarifu, marketingový plán;
• Společná jednání/workshopy a v nich postupné projednání a schvalování jednotlivých návrhů;
• výstupem bude českopolský dokument – publikován v el. podobě /vč. překaldu resumé do NJ/.

Součástí realizace projektu bude publicita (logo, samolepka, fotodokumentace, články - inzerce, tiskové zprávy, informace na internetových stránkách obou partnerů, a administrace, vyúčtování.


Možnosti dosažení plánovaných cílů projektu a možnosti jejich ověření (ukazatele).
Plánované cíle budou dosaženy kvalitním složením projektového týmu, který se bude skládat ze zástupců/zaměstnanců společnosti KORID LK spol. s r.o., Libereckého kraje, kteří mají potřebné vzdělání, praxi i vědomosti, Dolnoslezského vojvodství, společností GW Train Regio a.s., České dráhy a.s., SŽDC s.o., DSDiK a externích odborníků. (Odborníci a specialisté projektového týmu podílející se na zpracování Dokumentu budou zaměstnáni formou DPP u partnera projektu, část expertních prací bude zadána externě) Naplnění výstupů projektu nastane:
• Harmonizací a koordniací společných postupů obou partnerů při společné objednávce přeshraniční dopravy;
• Budoucím přijetím závěrů a návrhů orgány Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství;
• Sekundárně pak zvýšeným počtem cestujících v uváděných relacích.

Ukazatele/indikátory pro naplnění projektu budou:
• Počet realizovaných společných setkání/workshopů: 4
• Realizovaný česko-polský dokument: 1
• Počet účastníků pracovních setkání/workshopů z CZ, PL (15)
• Tisková zpráva: 2
• Průběžné publikování informací o projektu a jeho obsahu na internetových stránkách parterů projektu: 1.
 

Trvalost přeshraniční udržitelnosti projektu (institucionální, finanční).
Přeshraniční udržitelnost projektu bude zajištěna dlouhodobou spoluprací obou partnerů při realizaci přesharniční spolupráce, při řešení výstupů a návhrů vzešlých z tohoto projektu a z dalších společných záměrů pro podporu regionu a přeshraniční veřejné dopravy.

Analýza bude využita pro další rozvoj a zlepšení provozu, Liberecký kraj a Dolnoslezské vojvodství uzavírají smlouvu o spolupráci v této oblasti do roku 2019 a dokument bude sloužit jako podklad k odstraňování překážek zejména přeshraničních.
Dolnoslezské vojvodství společně s Libereckým krajem po revitalizaci zahájilo provozování pravidelné osobní dopravy v relaci Tanvald - Harrachov - Szklarska Poręba Grn., také zavádění příležitostných jízd (např. během Světového poháru ve skocích na lyžích nebo Biegu Piastów apod.) a turistických jízd vedených historickými vozidly.
Oba partneři se budou nadále setkávat a projednávat přípravu, organizaci a financování řešení společných přeshraničních odborných úkolů a záměrů.

Správcem železniční infrastruktury, na které je provoz zajišťován, zrekonstruované v rámci projektu je Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, na polské straně a SŽDC na české straně. Jedná se o infrastrukturu veřejnou nekomerčního charakteru.

Míra přeshraničního dopadu, proporcionálnost aktivit realizovaných na jednotlivých stranách hranice nebo dopadu projektu na obě části pohraničí. Přínos projektu pro rozvoj česko-polského pohraničí.

Celý projekt je svou podstatou přeshraniční, týká se budoucí společné objednávky veřejné dopravy Libereckého kraje a Dolnoslezkého vojvodství a pouze budoucí společné financování veřejné přeshraniční dopravy zaručí provoz dráhy.

Polský partner Dolnoslezké vojvodství též podává žádost o podporu do Fondu malých projektů ERN (český partner je KORID spol. s r.o.). Aktivity obou těchto projektu se doplňují a náklady se v žádné položce nepřekrývají. Polský projekt nese název: „Wspólnie dla pogranicza polsko-czeskiego”, doba trvání jeho realizace je listopoad 2013 až říjen 2014.
 

Míra přeshraničního dopadu je 100%, počet cestujících z Polska do ČR a obráceně je vyvážený zejména do oblasti Harrachova a Jakuszyc. První osobní železniční propojení ČR a Polskav rámci ERN významně zvyšuje prostupnost hranice.
Hlavním přínosem projektu bude koordinovaná objednávka provozu v osobním přesraniční dopravě a společné financování této objednávky, bez jejíhož zajištění nebude budoucí provoz této trati možný. Tento projekt v rámci zpracovávaného dokumentu a v rámci společných setkání obou partnerů stanoví parametry a postupy jejichž prostřednictvím bude zajištěn budoucí provoz železniční osobní přesrhaninční dopravy a zajistí zákaldní publicitu těmto aktivitám a také finančí podpoře tohoto projektu ze zdrojů Evorpské unie, ERDF a Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Popis dopravní infrastruktury včetně souhrnu provozu na ní. Železniční trať Szklarska Poręba Górna - Harrachov se nalézá na území Polské republiky (cca 13,2 km, v rámci evidenčního systému PKP byla označena číslem 311) a na území České republiky (cca 1,1 km, v českém evidenčním systému označena číslem 036). Na území Polské republiky je vlastníkem tratě od ledna roku 2008 Województwo Dolnośląskie a jejím správcem je Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, na území ČR je jejím správcem správce železniční infrastruktury Správa železniční dopravní cesty, s.o. – SŽDC a vlastníkem stát.
Na této železniční trati nebyla více než 60 let provozována osobní doprava, nákladní doprava zde byla provozována v omezeném rozsahu do roku 1995. V souvislosti s touto situací musela zavedení osobních vlaků zajišťujících efektivní osobní dopravu (a časově atraktivní ve vztahu k ostatním dopravním prostředkům) předcházet její generální oprava (zejména na polské straně).
Plánovaný rozsah opravy zabezpečil bezpečné vedení železniční dopravy jak v letním, tak i zimním období, a zároveň dosažení tzv. traťové rychlosti ve výši 50-60 km/h.
Realizace tohoto projektu měla podstatný vliv na vzrůst míry turistické atraktivity středisek v polské a české části Krkonoš. Došlo ke zvýšení dostupnosti střediska zimních sportů v Jakuszycích, které je jedním z hlavních center běžeckého lyžování na území Polska. Navíc umožnila turistům navštěvujícím okolí města Szkl. Poręba jednodušší dopravu (díky spojení s rozvinutou českou železniční sítí) do míst, které jsou v rámci České republiky turisticky atraktivní. Nejvíce využívané jsou cesty do Harrachova.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení turistické atraktivity Krkonoš a Jizerských hor díky provozování železniční turistické dopravy mezi městy Szklarska Poręba a Harrachov, která zároveň umožnila lepší dostupnost střediska běžeckého lyžování na Polaně Jakuszycké.

Míra zapojení zahraničního partnera včetně finančního.
Partnerem projektu bude Dolnoslezské Vojvodství. Bude partnerem bez finančního zapojení. Polský partner se zapojí organizačně a odborně. Bude zajištěna účat obou partnerů na společných pracovních setkáních a odborném a obsahovém zpracovávání společného dokumentu.
Polský partner Dolnoslezké vojvodství též podává žádost o podporu do Fondu malých projektů ERN (český partner bez finančního zapojení je KORID spol. s r.o.). Aktivity obou těchto projektů se doplňují (počet setkání/účast) a náklady se v žádné položce nepřekrývají. Polský projekt nese název: „Wspólnie dla pogranicza polsko-czeskiego”, doba trvání jeho realizace je listopoad 2013 až říjen 2014.

Fotoalbum z pojektu ke stažení zde

Výsledný dokument v českém jazyce ke stažení zde
Výsledný dokument v polském jazyce ke stažení zde

vytisknout

 zpět