velikost textu: A A A

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2024─28

Vážení přátelé,

společnost KORID LK, spol. s r.o. (koordinátor veřejné dopravy) pověřená Libereckým krajem (sml. OLP/664/2023) zpracovala koncepční materiál „Plán dopravní obslužnosti území pro období 2024─2028“ (dále jen "PDOÚ"), který byl schválen dne 25. června 2024 v Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. PDOÚ se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:

  1. popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících;
  2. předpokládaný rozsah poskytované kompenzace;
  3. časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv;
  4. harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících;
  5. maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem;
  6. další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Dopravní plán Libereckého kraje je však podrobnější. Rada kraje pověřila koordinátora veřejné dopravy, společnost KORID LK, aby revidoval stávající systém dopravní obslužnosti a její organizace i z hlediska provázanosti dopravní koncepce s potřebným množstvím finančních prostředků.

Struktura a cíle PDOÚ

Kapitola

Cíle kapitoly

1 Analýza oblastí Libereckého kraje

Analýza Libereckého kraje z pohledu demografie, rozložení škol, úřadů, trhu práce, turistiky atp.

2 Analýza veřejné dopravy v LK

Analýza současného stavu vedení linek a tarifu IDOL včetně SWOT analýz

3 Analýza přepravních potřeb

Analýza apriorní a aposteriorní poptávky

4 Infrastruktura v LK

Analýza současného stavu infrastruktury vč. plánů na její rozvoj ve vztahu k dopadu na veřejnou dopravu

5 Smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem, dopravci a dalšími subjekty

Současný stav smluvních ujednání a předpokládaný harmonogram uzavírání smluv v období 2024─28

6 Standardy dopravní obslužnosti

Návrh standardů dopravní obslužnosti zaměřených na oblasti dostupnosti veřejné dopravy (docházková vzdálenost, rozsah dopravy) a její kvality

7 Popis zajišťovaných veřejných služeb a koncepce dopravy v LK

Návrh koncepce dopravní obslužnosti (linkové vedení, garantovaná spojení, koncepce turistické dopravy)

8 Informace a systémy veřejné dopravy

Možnosti rozvoje veřejné dopravy (včetně technologického) a její propagace

9 Ekonomické zajištění veřejných služeb

Finanční náročnost zajištění dopravní obslužnosti a identifikace zdrojů k jejímu pokrytí

10 Revize cílů PDOÚ

Revize cílů a zásobník rozvojových projektů dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

 

Dopravní plán tedy kromě zákonem vyžadovaných kapitol obsahuje důkladnou analýzu stavu dopravní obslužnosti v kraji a právě koncepci dopravní obslužnosti. Ta je navíc odvozena od standardů dopravní obslužnosti. Z hlediska dopravní dostupnosti pak bude kraj garantovat minimální rozsah spojení všem obcím a udržitelný rozvoj dopravní obslužnosti tam, kde cestující veřejnou dopravu využívají.

 

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2024─28 (vč. příloh) je ke stažení zde.

Odkaz na starší PDOÚ pro období 2019─23 uvádíme zde.

vytisknout

 zpět